Et gennemgående træk ved boligområderne under BoligSocialt Hus er, at en stor del af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. Ydermere har en høj andel af de voksne beboere kun folkeskolens afgangseksamen som højeste uddannelsesniveau.

Derfor er en væsentlig del af den nuværende boligsociale indsats fokuseret på at hjælpe ledige beboere ind på arbejdsmarkedet og i gang med uddannelse.
Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Uddannelse og Beskæftigelse er primært at få flere i job eller i uddannelse, at flere beboere rykker tættere på arbejdsmarkedet, at børn og unge klarer sig bedre i skolen, at øge uddannelsesgraden og øge beskæftigelsesgraden.
Følgende beskriver kort de enkelte aktiviteter i BoligSocialt Hus målrettet Uddannelse og Beskæftigelse.

Alle aktiviteterne i indsatsområdet gennemføres i tæt samarbejde med relevante parter i Odense Kommune og koordineres ud fra fælles strategiske mål.

Læs mere om vores aktiviteter herunder.

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Den fremskudte kommunale beskæftigelsesindsats indeholder en fremskudt beskæftigelsesrådgiver. Der er tale om en målgruppeafgrænset indsats.

Målgrupperne tilbydes, at de obligatoriske samtaler, som Jobcenteret skal afholde, kan finde sted i den boligsociale helhedsplans lokaler i boligområderne, og såfremt beboeren ønsker det, med støtte fra den boligsociale medarbejder. Dertil kommer, at der afholdes et åbent tilbud, hvor områdets ledige beboere anonymt kan søge råd og vejledning omkring beskæftigelse en gang om ugen i områderne.

Der udarbejdes en ny klar ansvars- og rollefordeling mellem den fremskudte uddannelses- og jobrådgiver og de boligsociale medarbejdere. Den tager udgangspunkt i, at den fremskudte uddannelses- og jobrådgiver har myndighedsfunktionen, viden om lovgivning og muligheden for at handle og stille krav i forhold til beboeren. Den boligsociale medarbejder skal fokusere på brobygning til uddannelses- og virksomhedsrettede aktiviteter – og i øvrigt skal både myndighedsmedarbejder og den boligsociale medarbejder skabe tillidsfulde relationer samt samarbejde og vidensdele.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 57-60.

Se helhedsplan

Mentorindsats

I denne aktivitet skal de boligsociale medarbejdere fungere som mentorer for ledige beboere i boligområderne. Jobcenteret visiterer den ledige beboer til den boligsociale mentorindsats. Derefter knyttes en boligsocial medarbejder til den pågældende ledige beboer. Det er et krav, at den ledige bor i et af boligområderne. Derefter indgås der en skriftlig aftale mellem den ledige beboer, Jobcenteret og den boligsociale helhedsplan. Den skriftlige aftale skal indeholde oplysninger om målet med mentorstøtten (job eller/og uddannelse), problemafgrænsning og de opgaver, som mentor skal bistå med, varighed af aftalen.

Der skal afholdes månedlige statusmøder mellem Jobcenteret, den ledige beboer og den boligsociale medarbejder/beskæftigelsesmentor, hvor fremdriften for mentees udvikling er i fokus.

Den boligsociale mentor skal støtte op om beboere og har en række roller og opgaver, der skal understøtte realiseringen af de mål, der er sat i beboerens plan, hvor slutmålet altid er uddannelse eller job. Det sker blandt andet ved at arbejde med motivation og en håndholdt indsats, der sikrer beboerens opstart eller fastholdelse i aktiviteter og tilbud. Endvidere samarbejdes der med de kommunale beskæftigelsesmentorer om fastholdelse i beskæftigelse.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 60-62.

Se helhedsplan

Uddannelses- og beskæftigelsesmentor

Ud over mentorindsats målrettet bestemte målgrupper, er der en stor gruppe af ledige beboere, som godt vil kunne varetage et job, men som er udfordret på grund af f.eks. manglende sprogkundskaber, kendskab til samfundet og arbejdsmarkedet, manglende netværk og erfaring m.m. Denne målgruppe kan tilbydes en uddannelses- og beskæftigelsesmentor i BoligSocialt Hus.

Da der er tale om en forholdsvis ressourcestærk målgruppe, som primært har brug for hjælp til at finde beskæftigelse, eller har brug for at blive motiveret og vejledt i at fastholde sin uddannelse eller beskæftigelse, kan en fokuseret beskæftigelsesrettet mentorindsats være en stor hjælp. Formålet med indsatsen er at hjælpe ledige beboere i gang med enten job eller uddannelse, så de derved opnår et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet.

Aktiviteten kan f.eks. indeholde: Udarbejdelser/opdatering/optimering af CV, hjælp til jobsøgning, forberedelse til jobsamtaler, fremtoning/attitude, motivation/selvtillid, fastholde beboere i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 62-64.

Se helhedsplan

Virksomhedsrettede indsatser

I denne aktivitet formidles praktikpladser til ledige beboere i boligområderne. Den boligsociale medarbejder understøtter beboerne i at komme tættere på arbejdsmarkedet via forskellige typer praktikker og uddannelsesforløb.

Ledige beboere starter i indledende praktikforløb eksempelvis i ”Byg til Vækst” i Korsløkken. ”Byg til Vækst” har kontakt til alle relevante anlægsprojekter på Fyn, og formidler praktikpladser til ledige. Den boligsociale indsats samarbejder med ”Byg til Vækst” og Jobcenteret med henblik på at finde frem til relevante kandidater. Dette samarbejde skal sikre en korrekt udvælgelse af ledige beboere til forløb i ”Byg til Vækst”. Der rekrutteres løbende i områderne via husstandsomdelte flyers, plakater og andre rekrutteringstiltag.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 65-68.

Se helhedsplan

Boligsocial job- og uddannelsesvejledning

På baggrund af erfaringer fra hidtidige boligsociale indsatser etableres en Job- og Uddannelsescafé i Korsløkkeparken og Ejerslykke, som er målrettet alle job- og uddannelsessøgende beboere i områderne.

Aktiviteterne består af et ugentligt åbent tilbud, hvor beboere i målgruppen kan henvende sig med spørgsmål, mulighed for sparring med mere i forhold til CV- og ansøgningsskrivning, Joblog, sparring forud for jobsamtaler, sparring på ansøgninger, uddannelses- og jobvejledning, introduktion til arbejdsmarkedet, jobkultur m.m. Hovedformål: at øge beskæftigelses- og uddannelsesgraden. Delformål: at job- og uddannelsessøgende beboere aktivt opsøger hjælp til at komme tættere på job eller uddannelse, at brugere af aktiviteten er proaktive i planlægningen af virksomheds- og uddannelsesbesøg og forløb.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 68-70.

Se helhedsplan

Fritidsjobvejledning

Unge i området erhverver sig gennem aktiviteten positive erfaringer i selvstændighed og får herigennem styrket eller opbygget deres selvværd. Fritidsjob kan dels understøtte et løft af de unge i udsatte boligområder ud af den sociale arv. Dels erhverver de unges sig konkrete kompetencer i relationen til beskæftigelse og arbejdsmarked, som er anvendelige erfaringer i andre sammenhænge – fx i forbindelse med at kunne fastholde at færdiggøre en uddannelse og have en varig tilknytning til arbejdsmarkedet senere i voksenlivet.
Den unge vejledes og coaches gennem virksomhedsbesøg og individuel vejledning i, hvordan han/hun på bedst mulig vis kontakter arbejdspladser, skriver ansøgninger, jobsamtaletræning med videre.

Aktiviteter omfatter workshops om arbejdsmarkedsrelaterede emner, oplæg på områdets skoler om fritidsjob, workshops for forældre med børn, der ønsker et fritidsjob, virksomhedsbesøg, og åben rådgivning i områderne. Hvert vejledningsforløb tilrettelægges på baggrund af den unges individuelle profil.

Der vil, hvis det vurderes at være nødvendigt, aftales en løbende opfølgning på de unge som er i opstarten af et fritidsjob. Denne opfølgning løber de første fire uger af den unges ansættelse. Opfølgningen afstemmes forinden med den unge, forældrene og arbejdspladsen. Dette for at mindske frafald og give sparring på helt grundlæggende arbejdspladsadfærd mm.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 70-73.

Se helhedsplan

Kreativ læring

Indenfor aktiviteten Kreativ læring findes to tilbud: Læringsstimuleringsværksted og Læringsværksted.

Læringsstimuleringsværksted

Der etableres et læringsstimuleringsværksted med fokus på sprog, læring og dannelse for børn og unge i alderen 7-17 år i Rising og Skt. Klemensparken. Aktiviteten er et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, som står for de to læringsstimuleringsværksteder to gange om ugen. Læringsstimuleringsværkstedet er et supplement til folkeskolens eksisterende lektiecafe og der er plads til ro og fordybelse. Børn og unge i begge områder skal have gode erfaringer med læring. Læringsrummet skal skabes ud fra de unge beboeres perspektiv. Aktiviteten sker i tæt samarbejde med folkeskolen.

Læringsværksted

Læringsværksted for unge 13-17-årige med et uddannelsesfremmende perspektiv og med henblik på at fremme udvikling af de personlige og sociale kompetencer og den almene dannelse. Læringsværkstedets indhold vil tage udgangspunkt i den konkrete målgruppe, men kan f.eks. være Milife-forløb – særligt undervisningsforløb med fokus på udvikling af unges personlige og sociale kompetencer.
Læringsværkstedet målrettes især unge, der er kørt træt i folkeskolen og trænger til et løft. Indsatsen har almen dannelse som hovedformål, herunder perspektiver, der både retter sig mod at fremme kompetencer, der er uddannelsesrelaterede.
I perioden 1/3 2019 – 31/5 2021 afvikles to Læringsværksteder på tværs af Korsløkkeparken og Ejerslykke. De to Læringsværksteder vil udelukkende bestå af særlige undervisningsforløb med fokus på udvikling af unges personlige og sociale kompetencer f.eks. i form af Milife-forløb eller tilsvarende.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 74-76.

Se helhedsplan

Lektiecaféer

Aktiviteten ”Lektiecaféer” består af to tilbud: Lektiecafé for skolebørn og Danskundervisning for voksne

Lektiecafé

Der etableres en lektiecafé i Korsløkkeparken med fokus på at få lavet lektier, øvet sprog m.m. for børn og unge i alderen 7-17 år med bopæl i Korsløkkeparken.

Aktiviteten er et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som rekrutterer frivillige til lektiecaféen med afholdelse en gang om ugen. Lektiecaféen er et supplement til folkeskolens eksisterende lektiecafé.

Danskundervisning

Danskundervisning for 18+ beboere i Korsløkkeparken er et sprogligt opkvalificerende tilbud. Aktiviteten fremmer deltagernes danskkundskaber generelt med mulighed for individuelt tilpassede niveauer. Danskundervisningens indhold vil tage udgangspunkt i den konkrete målgruppe, men har fokus på at træne mundtligt og skriftligt dansk samt læsekundskaber. Danskundervisningen afvikles i samarbejde med AOF- ØstFyn, som er ansvarlig for undervisningen.

Danskundervisning målrettes områdernes voksne beboere, som har behov eller ønske om at styrke sine danskkundskaber. Aktiviteten afvikles minimum en gang om ugen.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 77-79.

Se helhedsplan