Indsatsen har fokus på forskellige sider af tryghed og trivsel. Der arbejdes med økonomisk rådgivning og forebyggelse af fogedudsættelser, opsøgende arbejde blandt ungegrupper samt styrkelse af den sociale sammenhængskraft i boligområderne. Formålet med aktiviteterne under indsatsområdet Tryghed og Trivsel er primært at forebygge fogedudsættelser, at reducere fraflytningsprocenten i boligområdet, at reducere kriminalitet i områderne nærmere bestemt ved at hjælpe udsatte familier og andre beboere med at få et overblik over deres økonomiske situation, øge trivslen i boligområdet, samt at flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv.

De boligsociale aktiviteter i indsatsområdet Tryghed og Trivsel gennemføres i tæt og koordineret samarbejde med relevante parter i Odense Kommune og koordineres ud fra fælles strategiske mål. Der arbejdes med at understøtte Odense Kommunes mål om, at flere beboere er betydningsfulde deltagere i fællesskaber. Der er et tæt samarbejde med Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen.

Læs mere om vores aktiviteter herunder.

Økonomisk rådgivning og forebyggelse af fogedudsættelser

Økonomisk rådgivning

Aktiviteten foregår som uafhængig og økonomisk rådgivning til boligforeningernes beboere. Rådgivning kan foregå hos boligorganisationerne, i fælleshuse/aktivitetshuse i boligområderne eller i beboerens hjem. Flertallet af de beboere, der tager imod tilbuddet om økonomisk rådgivning, foretrækker at rådgivningsmødet/-møderne afholdes i hjemmet. Her er beboeren mere tryg, da det kan være overvældende at erkende – og modtage – rådgivning vedrørende dårlig økonomi.

Der er faste ugentlige træffetider i boligområderne, og derudover kan beboerne selv aftale at mødes med den økonomiske rådgiver.
Nogle beboere modtager adskillige rådgivninger. Der skal arbejdes med, at beboeren selv på sigt kan håndtere sin økonomi, og til dette kan der være behov for en mere grundlæggende viden om budgetlægning, som den økonomiske rådgivning ikke kan levere. Derfor skal den økonomiske rådgiver kunne henvise til og skabe kendskab til andre parter, der har specialiseret sig i sådanne forløb.

Udsættelsesnetværket

Udsættelsesnetværket er et tværgående netværk mellem boligorganisationerne og Odense Kommune. Netværket består dels af et fælles forum, hvor boligorganisationerne og Odense Kommune mødes, og dels af to særskilte fora, hvor boligorganisationerne og Odense Kommune afholder interne koordinationsmøder.

Boligorganisationerne og Odense Kommune mødes 1-2 gange årligt, hvor indholdet er status på fogedudsættelser, status på implementering af rykkerskrivelser, erfaringsudveksling, drøftelse af nye tiltag i forhold til forebyggelse af nye udsættelser og lignende.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 31-33.

Se helhedsplan

Gadeplansarbejde/opsøgende relationsarbejde blandt unge

Gadeplansarbejdet er primært målrettet boligområdet Rising, men gælder også de andre områder efter behov.

Gadeplansarbejdet er en opsøgende aktivitet over for unge, som skaber utryghed. Det er ligeledes også et koordinerende bindeled og agerer brobygger til forældre, samt en bred vifte af lokale aktører som skole, uddannelse, fritid og arbejdsmarkedet.

Gadeplansarbejdet er et aktivt opsøgende og familieinddragende relationsarbejde over for en klart defineret og afgrænset ungegruppe. Formålet med relationen er, at der arbejdes på at udvikle den enkelte unges personlige og sociale kompetencer.

Aktiviteten er i samarbejde med blandt andre Odense Kommune, SSP, og Fyns Politis Forebyggelse især de Civile Forebyggere. Så Gadeplansarbejdet i helhedsplanen er understøttende og et supplement til det kriminalitetsforebyggende, opsøgende arbejde i Odense Kommune.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 34-36.

Se helhedsplan

Aktiviteter til styrkelse af naboskab og social sammenhængskraft

OBS! Denne aktivitet gælder kun for Rising og Skt. Klemensparken. Naboskabet og den sociale sammenhængskraft i udsatte boligområder er ofte svagere end i andre almene boligområder. Det gør sig også gældende for disse to områder.
Gennem tiden er der i de to boligområder opstået nogle stærke interne, lokale fællesskaber. Det er disse interne fællesskaber, som samlet bredes ud til hele boligområdet og ikke kun bestemte grupper i området.

I aktiviteten arbejdes med sociale og netværksfremmende aktiviteter, der støtter op om beboernes frivillighed og fungerer som brobygger mellem de forskellige beboergrupper. Den boligsociale indsats har til opgave at kende de eksisterende lokale fællesskaber og indgå i et samarbejde med disse fællesskaber med det formål at skabe aktiviteter, som kan fungere som brobygning mellem det enkelte områdes beboere.

Den boligsociale indsats planlægger en målrettet indsats for at få de forskellige beboergrupper til at deltage, så det ikke kun er dem, som plejer at komme, der indgår i aktiviteterne. Via to årligt tilbagevende arrangementer (sommer/vinter) i begge boligområder skal aktivitetsgrupperne synliggøres for områdernes andre beboere. En målrettet indsats for, at beboere på tværs af alder, kulturer, tilknytning til arbejdsmarkedet deltager, har i sig selv et netværksfremmende aspekt i området.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 77-79.

Se helhedsplan