Boligområder under BoligSocialt Hus oplever i perioder utryghed og uacceptabel adfærd. For at dæmme op for og minimere dette, har den kriminalpræventive indsats i BoligSocialt Hus fået en særlig opmærksomhed i perioden 2019 – 2021. Traditionelt har man arbejdet lokalt i områderne på at øge trygheden og anmelde kriminelle forhold m.m. ved fælles hjælp mellem beboere, drift, boligorganisationer, SSP, politi, kommunale samarbejdspartnere, boligsociale medarbejdere m.fl.

Et nyt tiltag er, at denne indsats fremover går på tværs af områderne for at sikre en vedvarende positiv ændring og mulighed for bredere koordinering med samarbejdspartnere. I det følgende uddybes de konkrete tiltag og aktiviteter i BoligSocialt Hus’ kriminalpræventive indsats.

Læs mere om vores aktiviteter herunder.

Kriminalitetsforebyggelse i netværk

BoligSocialt Hus vil styrke det kriminalpræventive samarbejde ved at udvikle et forpligtende boligsocialt forum på tværs af Korsløkkeparken, Ejerslykke, Rising og Skt. Klemensparken med hovedfokus på Rising og Korsløkkeparken. Vi ønsker ligeledes at aktivere civilsamfundet mere systematisk i koordineringen og kommunikationen, når der fx opstår hændelser i områderne, der skal formidles ud til institutioner, beboere m.m.

Vi ønsker derigennem at prioritere at løse kriminalpræventive udfordringer lokalt sammen med relevante myndighedspersoner, ejendomsfunktionærer, institutioner og beboere. Vi ønsker at øge politiets fysiske tilstedeværelse i områderne efter behov.
Det kriminalpræventive arbejde bliver i forvejen udført af mange forskellige aktører og organisationer. Det giver en betydelig risiko for parallelindsatser, der arbejder med den samme målgruppe og en kompleks koordinering og samarbejde mellem indsatserne. I Odense er der et stort fokus på det kriminalpræventive arbejde og nye aktører kommer løbende til. Der kan derfor være en risiko for uklarhed for den enkelte indsats, hvad de overordnede målsætninger med arbejdet er, og hvordan den enkelte indsats skal bidrage.

Alt i alt giver det et behov for koordinering, samordning og udvikling af indsatserne, så virkningen af de mange investerede ressourcer styrkes endnu mere.

Samarbejdspartnerne kender i forvejen til hinanden og samarbejdet er allerede etableret i forskellige fora. Der vil i BoligSocialt Hus blive etableret en kriminalitetsforebyggende funktion, hvor opgaven er at samle parterne og etablere et velkoordineret og forpligtende forum med fokus på kriminalitetsforebyggelse i områder, hvor BoligSocialt Hus er til stede.

 

Nabohjælp

Nabohjælp fra Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden er et landskendt og kriminalitetsforebyggende redskab særligt målrettet tyveri i private hjem. Odense Kommune har ligeledes fokus på udbredelsen af Nabohjælp i kommunen bl.a. via Borgermøder afholdt i november 2018 under titlen ”Gør dit kvarter trygt”. I områderne under BoligSocialt Hus ønsker vi at styrke fokus på kriminalitetsforebyggelse og øge beboernes engagement og ejerskab ved at gøre en særlig indsats for, at beboerne tilmelder sig og indgår aktivt i Nabohjælp. Derved gøres indsatsen særligt håndholdt i boligområdet, men knytter an til den generelle kriminalitetsforebyggende indsats og fokus på by- og landsplan.

Læs mere på: https://nabohjaelp.botrygt.dk/ og i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 42-44.

Se helhedsplan

Direkte i Job

Aktiviteten bryder med, at udsatte borgere hovedsageligt skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet ved først at indgå i forskellige aktiveringstilbud, virksomhedspraktikker og arbejdsprøvninger, som skal motivere dem til at komme i job. ”Direkte i Job” er baseret på, at udsatte borgere bliver motiveret, når de bliver en del af et arbejdsfællesskab.

Projektet skal medvirke til at løfte lokalområdet gennem øget beskæftigelse og uddannelse for beboerne. ”Direkte i Job” skal lykkes med at aktivere og beskæftige unge, som ikke tidligere har været fast på arbejdsmarkedet og fastholde størstedelen af dem. Samtidig skal projektet imødekomme udfordringen med rekrutteringsproblemer og praktikpladser indenfor byggefagene.

”Direkte i Job” er en indsats, der ikke eksisterer i Odense i forvejen. Den skal planlægges fra bunden og skal finansieres af eksterne midler, da det vurderes at være et ressourcetungt projekt ift. arbejdstimer og en tidshorisont, som man ved fra andre lignende projekter, kan løbe længere end varigheden på den lokale boligsociale helhedsplan. ”Direkte i Job” er inspireret af Job First-projektet i Langkærparken i Tilst. Der arbejdes desuden både gruppe- og individorienteret. Der er er brug for en støttende og håndholdt indsats baseret på en tæt relation, som skabes i det uformelle møde med de unge. Her vil den boligsociale helhedsplan fungere som platform for både denne uformelle og formelle kontakt. Samtidig er der behov for en efterværnsindsats, hvor de unge støttes i at fastholde job og efterfølgende uddannelse.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 44-47.

Se helhedsplan

Tryghedsvandringer

Tryghed er vigtigt for alle. Det er vigtigt at føles føle sig tryg i sine omgivelser, uanset hvor man bor, og hvor man går.

De tryghedsfremmende vandringer er en ugentlig fælles gåtur rundt i boligområdet Korsløkkeparken med deltagelse af beboere i Korsløkkeparken, BoligSocialt Hus og andre interesserede. Fokus er her på den subjektive tryghed. Dvs. det er i regi af den boligsociale helhedsplan, at vandringerne planlægges og gennemføres. Fokus kan være på hærværk i området, belysning, adgangsforhold på stier, ophold på grønne arealer m.m.

Andre kan deltage ved behov og interesse. Formålet er at skabe en fællesskabsfølelse i boligområdet og at understøtte at beboere og samarbejdspartnerne viser tilstedeværelse i boligområdet. På vandringerne er det vigtigt, at der er plads til alle og at fremme, at ingen behøver at føle sig utrygge ved at færdes i området. Det vil være samarbejde og vidensdeling på tværs af beboere, BoligSocialt Hus, Fyns Politis Civile Forebyggere m.fl.

Læs mere på: https://nabohjaelp.botrygt.dk/ og i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 47-50.

Se helhedsplan