Alle forældre ønsker det bedste for deres børn, og alle børn og unge drømmer om et godt og trygt liv. Nogle gange skal disse ønsker og drømme hjælpes lidt på vej for at blive realiseret. Boligområderne under BoligSocialt Hus er kendetegnet ved en stor andel af familier, børn og unge blandt beboerne. Skolefraværet blandt områdets børn er højere end gennemsnittet på by- og landsplan. Samtidig er der markant færre af de helt små børn i daginstitution igen i forhold til niveauet på by- og landsplan. Begge dele har betydning for børnenes udvikling, trivsel og faglighed. Tidlig forebyggelse handler i høj grad om at forsøge at bryde den negative sociale arv på forskellige centrale tidspunkter i barnets liv, hvor forældrene har et særligt ansvar og en særlig støttende opgave.

Så BoligSocialt Hus’ Forebyggelse og forældreansvars-indsats har til formål, at børn lærer og er mere kompetente, at styrke forældrekompetencer, at styrke socialiseringsprocesser og trivsel på førskoleniveau. Og mere direkte at styrke samarbejdet med forældre om forældreansvar og pasningsordning, at flere børn og unge har et positivt og aktivt skole- og fritidsliv, nedbringe skolefravær, øge karaktergennemsnittet samt at flere børn i alderen 1-2-årige er tilknyttet dagtilbud.

Læs mere om vores aktiviteter herunder.

Boligsociale familiekurser

Boligsociale Familiekurser er kurser for familier med fokus på opdragelse og kommunikation i familien samt samfundsforståelse. Kurserne omhandler det hele børn- og ungeliv fra 0-17 år. Derudover afhænger indholdet af målgruppen og planlægges i samarbejde med denne for at få belyst de emner, som er mest relevante.

Relevante fagpersoner inviteres til at deltage i familiekurserne, som vil bestå af både oplæg, samtale og sociale aktiviteter. Det styrker sammenholdet i gruppen at mødes om fælles oplevelser og aktiviteter, og i kraft heraf får familierne også et stærkere netværk, som kan bruges i det daglige.

Emner i forløbet er eksempelvis: børneopdragelse, sundhed, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og samfundsforståelse. Temaerne skal være relevante for børn og unges trivsel og give forældrene flere kompetencer til forældrerollen set i et perspektiv med både små børn og teenagere.

Siden 2017 har BoligSocialt Hus samarbejdet med Hele Danmarks Familieklub v/KFUM om afholdelse af familieklubber i boligområderne, som en del af familiekurserne. Læs mere om Hele Danmarks Familieklub på www.heledanmarksfamilieklub.dk

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 85-89.

Se helhedsplan

Tidlig forebyggende indsats

Kimen til et godt børn- og unge/voksenliv lægges allerede i de tidlige år, og en tidlig indsats er central for et barns trivsel, en tidlig indsats i forhold til sprog, evnen til at kunne begå sig socialt og lære og udvikle sig.
Aktiviteten arbejder med de 0-6-årige og deres forældre i boligområderne.
Den boligsociale medarbejder er opsøgende over for målgruppen og udarbejder et forløb, som sikrer en brobygning til institutionslivet for forældre i områderne. Aktiviteten koordineres med relevante kommunale parter.
Der vil være individuelle besøg hos nybagte forældre, som inviteres til små fællesmøder i hjemmene og større fællesmøder uden for hjemmene. Der skabes et trygt og tillidsfuldt rum, hvor forældrene kan formulere deres erfaringer og bekymringer. Forældrene mødes jævnligt, og aktiviteten skal være fleksibel, da de involverede forældre har forskellige forudsætninger.
I aktiviteten arbejdes ud fra følgende tre temaer: Barnets udvikling, opdragelse og det positive institutionsliv. Konkrete aktiviteter inkluderer afholdelse af hjemmebesøg hos de udvalgte familier, afholdelse af åbne og personlige rådgivninger hver uge, afholdelse af besøg hos henholdsvis dagplejer og børneinstitutioner hvert halve år

Tidlig indsats
I Odense Kommune har Børn- og Ungeforvaltningen besluttet en strategi for en ”Rettidig og tidlig indsats, 2018 – 2022”. I strategien beskrives det, at de første 1000 dage i et barns liv er afgørende for, hvordan det klarer sig på sin videre færd og at tidlige indsatser virker, når man lykkes med at hjælpe i tide og bryde negative baner. I BoligSocialt Hus ønsker vi at koble kommunens strategi sammen med indsatsområdet Forebyggelse og Forældreansvar.
Der tages ligeledes udgangspunkt i de relevante FN-verdensmål, herunder verdensmål nr. 5: opnåelse af ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder – det kan væres sig både i familiekurser og den individuelle familierådgivning (se næste aktivitet).
Her er et særligt fokus på forældre til børn på 0-6 år, men kurserne kan også rumme andre fokusområder såsom rusmidler, demokrati og dannelse m.m. Familiekurserne handler i høj grad om at se på adfærd i sociale sammenhænge. Vi understøtter, at familierne, hvis der er behov, får kontakt til de rette fagpersoner, som kan støtte og afhjælpe den konkrete families udfordring.

Individuel familierådgivning:
En skræddersyet indsats til enkelte familier, der har behov for sparring og hjælp til at skabe gode rammer for deres familieliv, forældreroller og børnenes trivsel. Ofte består indsatsen i en række rådgivningsmøder over en længere periode som gennemføres af den boligsociale medarbejder i området.
I aktiviteterne arbejdes der både med at give sårbare familier redskaber og rammer til at styrke deres børns opvækst, men også med at skabe bedre forbindelse mellem familierne og daginstitutionerne. Her vil det være relevant at tale om roller i børnefamilien, fx med fokus på ligestilling og hvad det betyder for familiemønsteret, at deres barn kommer tidligere i daginstitution.
Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 89-94.

Se helhedsplan

Brobygning mellem skoleliv/institutionsliv/fritidsliv og forældre

Denne aktivitet arbejder med brobygning til institutions- og skolelivet og til fritids- og foreningslivet. Aktiviteten skal ses som en helhedsorienteret og koordineret indsats, der retter sig til unge med forskellige problemstillinger og med inddragelse af forældrene. Styrken ved en koordineret indsats mellem de boligsociale helhedsplaner, det kommunale system (skole, ungdomsskole, fritid m.m.) samt hele vejlednings- og ungdomsuddannelsessystemet er, at man derved får skabt netværk i hele indsatsen, men også et net under sårbare børn, unge og familier.

Den boligsociale medarbejder skal facilitere brobygning mellem hjemmet, hvor hele familien inddrages, og institution/skole, fritidsliv og uddannelse.

Børn og unge i udsatte boligområder deltager mindre i organiserede fritidsaktiviteter end andre børn og unge. Et aktivt fritidsliv har ud over det helbredsmæssige også mange andre fordele, så som positive fællesskaber, udvikling af sociale kompetencer og mindre risiko for at indgå i kriminalitet.

Den boligsociale indsats skal i samarbejde med lokale foreninger, ungdomsklubber og frivillige organisationer understøtte, at flere børn og unge bliver aktive deltagere i fritids- og foreningslivet. Den boligsociale medarbejder skal arbejde sammen med Ungdomsskolens Fritidsvejledning uden grænser, der har til formål at vejlede børn, unge og forældre til fritidsaktiviteter, og understøtte de børn og unge, der har særligt behov for at blive hjulpet godt i gang. Aktiviteten har et forebyggende og kriminalpræventivt perspektiv.

I Korsløkkeparken har man i en del år haft en frivillig beboerdrevet klub for områdets børn. I perioden 2015-2018 har denne klub udviklet sig til, at gruppen af voksne frivillige er overvejende identisk med forældre/mødre til børnene, som deltager i Klub Fristedet.

Målgruppen er børn i alderen 6-11 år, idet når børnene går i 5. klasse kan de benytte det kommunale ungdomsklubtilbud ”Ungdomscenter Rosengård”, som er fysisk placeret i Korsløkkeparkens nærområde.

I perioden 2019 – 2021 ønsker den boligsociale indsats at arbejde systematisk med brobygning mellem Klub Fristedets brugere og frivillige og det lokale ungdomsklubtilbud Ungdomscenter Rosengård samt fritidsvejledere ligeledes organiseret i UngOdense.

Læs mere i BoligSocialt Hus’ helhedsplan 2017 – 2021 side 94-98.

Se helhedsplan